Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie

Grupa OSCAR Sp. z o.o.

W ramach projektu Przedsiębiorstwo „GRUPA OSCAR” Sp. z o.o. zaplanowało inwestycję w mikro instalację fotowoltaiczną umożliwiającą produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwie, która w całości zostanie zużyta na potrzeby własne.

Realizacja inwestycji przez Wnioskodawcę w odnawialne źródła energii będzie oznaczało realne korzyści związane ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne wyrażonego m.in. w redukcji CO2.

Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły ze środków własnych Wnioskodawcy.

Planowanymi efektami, produktami i rezultatami projektu będą:

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) oraz wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2).

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 0,04995 [MWe].

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 49,95 [kWe].

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana jedna instalacja (jedna jednostka wytwarzania) OZE – mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 15,97 [tony równoważnika CO2/rok].

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 47,45 [MWhe/rok].

Wartość projektu

Wydatki ogółem: 172 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 139 837,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 76 910,57 PLN

W dniu 29.07.2022 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 15.1 RPO WL 2014-2020 nr RPLU.15.01.00-06-0343/22-00, tym samym został zrealizowany wskaźnik liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane jest zakończenie realizacji inwestycji w terminie do dnia 31.12.2023 r.